liying_formal.jpg

Back to team

Li Ying
Quản lý Khách hàng cấp cao
Kỹ sư Giám sát An toàn khu vui chơi đã được chứng nhận (CPSI) Diploma in Environment Design (Nanyang Academy of Fine Arts)
liying_formal.jpg

Li Ying tốt nghiệp với bằng Thiết kế Môi trường tại Học viện nghệ thuật Nanyang.

Trước khi gia nhập PLAYPOINT, cô đã làm việc tại Belt Collins International với tư cách là quản lý dự án.

Với kinh nghiệm trong ngành và con mắt thiết kế nghệ thuật, cô là tài sản vô giá của tổ chức.